1. Szkolenia realizowane są przez Ilonę Junga, działającą pod firmą Dermaprof Ilona Junga.
2. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy: część teoretyczną i część praktyczną.
3. Część teoretyczna jest realizowana w formie odsłuchiwania udostępnionych nagrań wykładów w dogodnym dla siebie czasie. Podczas pracy na nagraniach, po uprzednim zgłoszeniu Uczestnik ma możliwość konsultacji materiału z Prowadzącym, 1x w tygodniu online na żywo. Uczestnik zachowuje również prawo do wglądu do materiałów po zakończeniu szkolenia, chyba, że w wyniku złamania prawa autorskiego, będzie wykorzystywał nagrania w części lub całości oraz inne materiały szkoleniowe zamieszczone w grupie Akademii Trychologii na Facebook w sposób nieuprawniony.

4. Część praktyczna szkolenia, jest realizowana w siedzibie firmy pod adresem Cieszyńska 36, 43-418 Pogwizdów w ustalonym uprzednio terminie (harmonogram zjazdów praktycznych na cały rok jest podany do wglądu Uczestnikom w grupie Akademii Trychologii na Facebook). Część praktyczna składa się z treningu przeprowadzania konsultacji (wywiadu), treningu trichoskopii skóry głowy i łodygi włosa raz wykonywania dobranych uprzednio zabiegów. Czynności te kursanci wykonują wzajemnie na sobie (nie na modelkach). Istnieje możliwość powtórnego uczestnictwa w części praktycznej celem utrwalenia materiału. Podczas trwania części praktycznej są wykonywane zdjęcia przebiegu pracy.

5. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w pełnej wysokości, jest potwierdzeniem przystąpienia do szkolenia i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na realizację szkolenia w ramach Akademii Trychologii. Opłaty należy dokonać w przeciągu 3 dni roboczych od przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego bezpośrednio na konto Realizatora szkolenia:
Dermaprof Ilona Junga
ul. Cieszyńska 36
43-418 Pogwizdów
konto MBank 08 1140 2004 0000 3402 4962 7486
podając w tytule wpłaty nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

W przypadku kiedy w formularzu nie zostaną podane dane do faktury, niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zgodnie z obowiązujacym prawem zostanie wystawiony paragon.

6. Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie dokonywania zgłoszenia i jest wiążąca dla Uczestnika i Realizatora szkolenia.
Nieuiszczenie opłaty za szkolenie w terminie, w jakim Realizator szkolenia oczekuje na opłatę, oznacza rezygnację z zakupu szkolenia i anulowanie zgłoszenia.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty, Uczestnik zostanie dodany do grupy na Facebook Akademia Trychologii, gdzie w zakładce PRZEWODNIKI znajdzie wszystkie materiały w postaci nagrań a w zakładce PLIKI materiały do ściagnięcia w postaci dokumentów pdf.

KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość, lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jednak szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy, dotyczą świadczenia usług, dostarczania mediów i treści cyfrowych.

UWAGA! Wobec powyższego, dołączenie do grupy Akademia Trychologii na Facebook jest równoznaczne z rozpoczęcie korzystania z udostępnionych tam materiałów szkoleniowych (treść cyfrowa) a co za tym idzie, utratą prawa do odstąpienia od umowy.
Niekorzystanie z materiałów po dołączeniu do grupy na Facebook Akademia Trychologii, nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury/paragonu.

8. Wysyłając formularz akceptują Państwo treść powyższych zasad przeprowadzenia kursu oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na wykonywanie zdjęć podczas przebiegu zajęć praktycznych oraz przeprowadzenie zabiegu na sobie przez innego kursanta. Podanie danych jest dobrowolne, a administratorem danych jest Dermaprof Ilona Junga. Są Państwo uprawnieni do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administrator danych nie będzie ich udostępniał podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu ww. ustawy), poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

9. Wymagania techniczne
Do korzystania ze szkoleń w ramach Akademii Trychologii wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
dostępu do Internetu, konta prywatnego na Facebook,
indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
dowolnej, aktualnej przeglądarki internetowej (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

10. Wysyłając formularz zgłoszenia Uczestnik:
a. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami przystąpienia do szkolenia i akceptuje jego postanowienia,
b. oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Dermaprof i akceptuje jej postanowienia.